header_setup

Contributie

De contributie voor de senioren is de nominale contributie. Afhankelijk van de verrichte inspanningen als vrijwilliger voor de club, wordt de te betalen contributie berekend. De contributie voor de jeugd wordt jaarlijks in de algemene ledenvergadering vastgesteld. Bij inschrijving vraagt de vereniging de contributie per automatische incasso te voldoen.

Hovoc contributie seizoen 2018/2019

De peildatum voor de leeftijd is 1 augustus 2018.

Leeftijd Geb .jaar t/m geb. jaar Nom. contr.
< 8 2-8-2010 t/m 1-8-2018 € 64,00
8-9-10 2-8-2007 t/m 1-8-2010 € 99,00
11-12 2-8-2005 t/m 1-8-2007 € 120,00
13-14-15 2-8-2002 t/m 1-8-2005 € 143,00
16-17-18 2-8-1999 t/m 1-8-2002 € 155,00
> 18 1-1-1900 t/m 1-8-1999 € 184,00
Verenigings-/Steunende leden € 34,00
Volleybal Extra € 71,00
Recreanten € 120,00
Trainingslid 16-18 jaar € 77,50
Trainingslid >18 jaar € 92,00

Bovenstaande bedragen zijn exclusief de shirtbijdrage van € 10,00

Bondsbijdragen seizoen 2018/2019

De individuele bondsbijdrage voor alle leden die in de NeVoBo-competitie spelen bedraagt € 13. Daarnaast zijn we als vereniging voor elk team een teambijdrage verschuldigd: ook deze vindt u op uw contributienota terug. Hierbij is het team waarin wordt gespeeld bepalend voor het bedrag dat u aan ons betaalt. Voor het seizoen 2018/2019 leidt dit tot de volgende bedragen*:

 • Senioren: € 92,-
 • Jeugd A: € 63,-
 • Jeugd B: € 63,-
 • Jeugd C: € 63,-
 • Jeugd CMV: € 26,-

* Schrijffouten voorbehouden

Contributiereglement

 1. Bovenstaande contributie geldt per kalenderjaar (volgens de aan de hand van het puntensysteem vastgestelde normen) en is exclusief bondsbijdrage NeVoBo.
 2. Bij aanmelding c.q. afmelding dient het volledige halfjaar betaald te worden waarin de aan- c.q. afmelddatum valt. Deze datum mag maximaal 1 week liggen vóór de datum van ontvangst bij het secretariaat. Alleen meldingen via het reguliere aanmeld- en afmeldformulier worden geaccepteerd.
 3. Contributie wordt in principe halfjaarlijks (september en januari) geïnd middels automatische incasso. Nieuwe leden die geen machtiging tot automatische incasso afgeven, wordt een bijdrage van € 2,50 per half jaar gevraagd ter dekking van bank- en administratiekosten. Tevens betalen zij het gehele seizoen ineens.
 4. Contributie die geïnd wordt middels acceptgiro dient betaald te worden binnen 4 weken na datum op acceptgiro.
 5. Leden die een half kalenderjaar door onvoorziene omstandigheden stoppen met zowel trainingen als wedstrijden betalen de contributie van een verenigingslid (t.w. € 16,50 per half jaar).
 6. Leden die alleen trainen bij Hovoc betalen de helft van de voor de betreffende categorie geldende contributie. Zie "trainingslid" in het overzicht van de contributies.
 7. Leden van Hovoc die bij andere verenigingen trainen ontvangen bij Hovoc geen contributiereductie (contributie is niet afhankelijk van het aantal trainingen per week).
 8. Bondsbijdrage NeVoBo is verschuldigd voor elk lid dat per 1 juli is aangemeld als spelend lid bij de volleybalbond. Bij afmelding na voornoemde datum blijft de bondsbijdrage voor het gehele seizoen verschuldigd. Bij aanmelding na voornoemde datum is eveneens de gehele bondsbijdrage verschuldigd.
 9. De toeslag kan jaarlijks terugverdiend worden, door deelname in diverse commissies of bij de diverse activiteiten zoals bloemenactie, volleybaltoernooi en als externe scheidsrechter.
 10. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.